Salvar como index.php

<?php
include("info.php");echo "Leo The Fox's Function Creator<p>";if (isset($_GET["action"])) {if (!(eregi("[^a-zA-Z0-9_-]", $_GET["action"]))) {$action = strtolower($_GET["action"]); }}if (isset($_POST["action"])) {if (!(eregi("[^a-zA-Z0-9_-]", $_POST["action"]))) {$action = strtolower($_POST["action"]);}}if (!isset($action)) $action = "default";
switch ($action) {
case "create":echo "The function you want is:<p><b>";echo $_POST["unknown_0"] + $_POST["unknown_1"] +$_POST["unknown_2"] +$_POST["unknown_3"] +$_POST["enable_avatar"] +$_POST["unknown_5"] + $_POST["unknown_6"] +$_POST["unknown_7"] +$_POST["unknown_8"] +$_POST["unknown_9"] +$_POST["unknown_10"] +$_POST["unknown_11"] +$_POST["unknown_12"] +$_POST["effect_force"] +$_POST["effect_tornado"] +$_POST["effect_lightning"] +$_POST["effect_windchange"] +$_POST["effect_thor"] +$_POST["effect_moon"] +$_POST["effect_eclipse"] +$_POST["event_enable1"] +$_POST["event_enable2"] +$_POST["event_enable3"] +$_POST["event_enable4"];echo "</b>";break;
case "list":displayFull();break;default:echo "Want the full list? <a href='?action=list'>Click here</a>";displayPre();break; 
}echo "<p>By: <b>Leo The Fox (yay furriez)</b>";
?> 


Salvar como Info.php

<?php
function displayPre() {
echo "<form action='' method='post'><input type='hidden' name='action' value='create'><input type='checkbox' name='enable_avatar' value='16'> Avatar On<p>
<input type='checkbox' name='effect_force' value='8192' checked> Enable Force<br><input type='checkbox' name='effect_tornado' value='16384' checked> Enable Hurricanes<br><input type='checkbox' name='effect_lightning' value='32768' checked> Enable Lightning<br><input type='checkbox' name='effect_windchange' value='65536' checked> Enable Wind<br><input type='checkbox' name='effect_thor' value='131072' checked> Enable Thor<br><input type='checkbox' name='effect_moon' value='262144' checked> Enable Moon<br><input type='checkbox' name='effect_eclipse' value='524288' checked> Enable Itemlock<p>
<input type='checkbox' name='event_enable1' value='1048576'> Enable Event 1<br><input type='checkbox' name='event_enable2' value='2097152'> Enable Event 2<br><input type='checkbox' name='event_enable3' value='4194304'> Enable Event 3<br><input type='checkbox' name='event_enable4' value='8388608'> Enable Event 4<br>
<p><input type=submit value='Create function'></form>";}
function displayFull() {echo "<form action='' method='post'><input type='hidden' name='action' value='create'>
<input type='checkbox' name='unknown_0' value='1'> Unknown 0<br><input type='checkbox' name='unknown_1' value='2'> Unknown 1<br><input type='checkbox' name='unknown_2' value='4'> Unknown 2<br><input type='checkbox' name='unknown_3' value='8'> Unknown 3<p>
<input type='checkbox' name='enable_avatar' value='16'> Avatar On<p>
<input type='checkbox' name='unknown_5' value='32'> Unknown 5<br><input type='checkbox' name='unknown_6' value='64'> Unknown 6<br><input type='checkbox' name='unknown_7' value='128'> Unknown 7<br><input type='checkbox' name='unknown_8' value='256'> Unknown 8<br><input type='checkbox' name='unknown_9' value='512'> Unknown 9<br><input type='checkbox' name='unknown_10' value='1024'> Unknown 10<i> Possibly the Mirror Force</i><br><input type='checkbox' name='unknown_11' value='2048'> Unknown 11<i> Possibly the Random Force</i><br><input type='checkbox' name='unknown_12' value='4096'> Unknown 12<i> Possibly the Black Force</i><p><input type='checkbox' name='effect_force' value='8192'> Enable Force<br><input type='checkbox' name='effect_tornado' value='16384'> Enable Hurricanes<br><input type='checkbox' name='effect_lightning' value='32768'> Enable Lightning<br><input type='checkbox' name='effect_windchange' value='65536'> Enable Wind<br><input type='checkbox' name='effect_thor' value='131072'> Enable Thor<br><input type='checkbox' name='effect_moon' value='262144'> Enable Moon<br><input type='checkbox' name='effect_eclipse' value='524288'> Enable Itemlock<p>
<input type='checkbox' name='event_enable1' value='1048576'> Enable Event 1<br><input type='checkbox' name='event_enable2' value='2097152'> Enable Event 2<br><input type='checkbox' name='event_enable3' value='4194304'> Enable Event 3<br><input type='checkbox' name='event_enable4' value='8388608'> Enable Event 4<br>
<p><input type=submit value='Create function'></form>";
}
?> 

Creditos : Leo The Fox 
- - 0 bình luận -

CHUYÊN MỤC

HIỆN TẠI CÓ 0 BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé